قلاب لرزه ای دورگیرها و خاموت ها و تنگ های تیرها و ستون های بتنی

قلاب لرزه‌ای قلابی است که دارای خم حداقل صد و سی و پنج درجه و طول مستقیم بعد از خم حداقل برابر شش برابر قطر میلگرد و یا هفتاد و پنج میلیمتر داشته باشد که به عنوان مثال طبق فصل بیستم مبحث نهم ویرایش جدید، باید در دورگیرهای نواحی بحرانی تیر و ستون ها در قاب‌های خمشی با شکل پذیری متوسط و ویژه اجرا گردد.
️عجله نکن برای اولین بار آموزش‌های طنز اجرای ساختمان را در وبسایت من ببین تا باعث مرگ انسانها موقع زلزله نشوی