فصل اول : نیرو‌های موازی صفحه دیوار و نیروهای خطرناک هرکول رقاص چه هستند و چگونه از شر آن راحت شویم؟ (نمایش طنز : دکتر والپست در نقش باباکرم و هرکول رقاص)

اتصــال دیوارها به ســازه باید به نحوي انجام شــود که در اثر خیز تیرهاي زیر و بالاي دیوار، جابجایی نســبی طبقات و یا عوامل وارد آورنده نیروي خارج از صـــفحه از جمله زلزله، باد و …، قطعه دیوار پایدار بماند و عملکرد آن حفظ شـــود و از ایجاد ترك شدید در دیوار جلوگیري نماید. در دیوارهاي بلوکی، دیوار مشابه با یک پوسته و دال دو طرفه طراحی می شود. در این حالت جداسازي در جهت داخل صفحه و مهار در جهت خارج از صفحه می تواند توسط نبشی هاي فولادي و یا بست هاي U شکل متصل به دال سازه اي در تراز سقف و نبشی یا بست هاي U شکل مت صل به ستون ها در دو انتهاي (طرفین) دیوار و یا وادارهاي میانی انجام شــود. نبشــی هاي فولادي می‌توانند منقطع یا پیوســته باشــند و باید براي نیروي خارج از صــفحه طراحی شــوند. در این دیوارها باید از المان مسلح کننده میلگرد بستر مورب یا نردبانی براي دیوارهاي داراي ملات ماسه سیمان و از بست هاي فولادي منقطع یا پیوســـته براي دیوارهاي داراي ملات بســـتر نازك و یا محصـــولات جدید مانند مش الیاف، جهت یکپارچه سازي و حفظ پیوستگی دیوار استفاده نمود.