والپست ضعیف در برابر نیروی عمود بر صفحه دیوار

در دیوارهاي غیرسازه اي در فواصل بین ستونها براي مهار خارج از صفحه دیوارها بسته به نوع و طول دیوار، ممکن است نیاز به والپست(وادار) باشد.

لازم است دیوار با توجه به بارهاي وارده و شرایط لبه های آن در بالا (زیر سقف) و دو لبه قائم دو طرف دیوار و شرایط مرزي زیر (روي کف) کنترل شوند و بر این اساس حداقل طول دیوار که نیاز به مهار با استفاده از والپست دارد محاسبه شود.

فواصل والپست ها را میتوان بر پایه محاسبه ظرفیت خمشی پانل دیوار با فرض شرایط تکیه‌گاهی لبه‌ها و با اعمال بار وارد بر دیوار تعیین نمود.

️️ دقت بفرمایید در پیوست ششم تاکید کرده است در صورتیکه طول دیوار از مقادیر مجاز براساس طراحی (حداکثر 4 متر) بیشتر شود، از عضو قائم با مقطع فولادي یا بتنی (وادار) به عنوان تکیه گاه جهت مهار خارج از صفحه دیوار و اجزاي مسلح کننده آن استفاده میشود. پس طول چهار متر حداکثر طول مجاز است و اگر بر اساس طراحی، به عدد کمتر از چهار متر برسیم باید فاصله طراحی را ملاک اجرایی قرار دهیم نه چهار متر را

عجله نکن برای اولین بار آموزش‌های طنز اجرای ساختمان را در وبسایت من ببین تا باعث مرگ انسانها موقع زلزله نشوی